Viser søkeresultater 1 til 3 av 3
 1. #1
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Standard Særfradrag ved skatteligningen


  10.5 Særfradrag ved skatteligningen
  Kilde: http://www.ffo.no/no/Jungelhandboka-...atteligningen/

  Skatteloven (skl) har flere bestemmelser om særfradrag (skattelettelse) i alminnelig inntekt. Disse bestemmelsene omfatter fra og med 2011 særfradrag for uførhet, lettere nedsatt ervervsevne samt usedvanlig store kostnader ved sykdom.

  Særfradraget for alder faller bort fra og med inntektsåret 2011.

  10.5.1 Særfradrag på grunn av sterkt nedsatt ervervsevne (uførhet)

  Etter skl § 6-81 (1) gis et 1/1 særfradrag fra og med den måneden skattyteren har mottatt foreløpig uførepensjon etter folketrygdloven § 12-16 eller uførepensjon. Det er et vilkår for dette fradraget at inntektsevnen er nedsatt med minst 2/3. Særfradraget for inntekstsåret 2011 er kr 32 004, som utgjør 2 667 pr måned. Dette særfradraget foretar skattekontoret automatisk, slik at en ikke behøver å søke om det. Særfradraget for 2010 er kr 19 369.

  Skattytere som har uførepensjon etter en lavere uføregrad enn 2/3, kan få ½ særfradrag.

  10.5.2 Særfradrag for mottakere av visse pensjoner

  Etter skl § 6-81 (2) skal skattytere som mottar foreløpig uførepensjon eller uførepensjon med mindre enn 2/3 uføregrad etter folketrygdloven, eller uførepensjon etter andre lover, ha 1/2 særfradrag. Også dette særfradraget foretas automatisk av skattekontoret.

  10.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

  Skattytere med lettere nedsatt ervervsevne, og som ikke mottar pensjon, kan også få særfradrag i inntekten. Bestemmelsen står i skl § 6-82. I motsetning til de andre særfradragene er dette fradraget behovsprøvd, slik at både skattyterens og eventuell ektefelles inntekt og formue blir vurdert. Skattyter må selv søke om dette særfradraget. Fradraget fastsettes skjønnsmessig, og skal ikke overstige kr 9 180 pr år).

  Dette særfradraget kan være aktuelt for personer som har redusert yrkesaktivitet på grunn av sin helsesituasjon, uten dette har skjedd gjennom sykmelding, uførepensjonering osv. Denne situasjonen har først og fremst oppstått for (dobbeltarbeidende) kvinner, som på grunn av mindre helseplager ikke har maktet full jobb i tillegg til husmor- og omsorgsoppgaver i hjemmet.

  Dette særfradraget skal altså kompensere for manglende lønnsinntekter. Retten til fradraget må dokumenteres med legeerklæring.


  10.6 Særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom
  Kilde: http://www.ffo.no/no/Jungelhandboka-...andboka/?all=1

  Skattytere som har hatt usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller annen varig svakhet, vil etter skl § 6-83 kunne få særfradrag for utgiftene. Det må dreie seg om utgifter vedkommende ikke ville hatt dersom hun eller han ikke hadde hatt sykdommen eller ”varig svakhet” – (lovens begrep), og utgiftene må ha oversteget kr 9180 i inntektsåret 2011. Minimumsgrensen på kr 9180 gjelder ikke dersom det dreier seg om tilsynsutgifter til et barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

  For å få særfradrag må det legges fram legeattest som bekrefter sykdommen(e), og legeattesten må også sannsynliggjøre en årsakssammenheng mellom sykdommen(e) og de utgiftene skattyteren krever særfradrag for.

  Skattyteren må ha dekt de kostnadene det kreves særfradrag for av egne midler. Dette må enten dokumenteres ved hjelp av kvitteringer og lignende, eller sannsynliggjøres på annen måte.

  Det er en forutsetning at de utgiftene som er påløpt ikke er kostnader til pleie og/eller opphold i institusjon. Utgiftene til privat helsetjeneste utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen kan bare trekkes fra dersom et tilsvarende tilbud ikke gis av norsk offentlig helse- og sosialvesen. I tilfelle det skal gjøres et slikt fradrag, må helsemyndighetene ha vurdert det oppsøkte helsetilbudet som faglig forsvarlig (se nedenfor i punkt 10.6.5). Det gis heller ikke fradrag i forbindelse med helsereiser.

  Skatteloven setter ingen spesielle krav til type helseproblem for å få skattelettelse, men det stilles altså krav om at sykdommen skal være varig. Dette omfatter alle slags sykdommer som antas å vare minst to år. Varig svakhet tilsvarer nedsatt/redusert funksjonsevne, og her gjelder det samme varighetskravet.

  10.6.1 Hva er særdeles store sykdomsutgifter?

  For at utgiftene skal være usedvanlig store, som er lovens krav, må utgiftene ha oversteget kr 9180 i 2011. Utgiftene som skattyteren selv har hatt, kan legges sammen med tilsvarende utgifter for noen hun eller han forsørger.

  Dersom skattyteren bare bor i Norge en del av året, reduseres fradraget forholdsmessig (skl § 6-85).

  10.6.2 Eksempler på kostnader som kan gi rett til særfradrag

  Som et utgangspunkt kan det kreves fradrag for alle utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med sykdom. Eksempler på utgifter som kan trekkes fra er egenandeler til helsetjenester som ikke dekkes av frikort (tak 1 og 2, se pkt 4.5), medisiner etc. som ikke dekkes gjennom trygdereglene, egenandeler til hjemmehjelp og utgifter til spesielle dietter.

  Utgifter til leid hjelp til pleie og til husarbeid, snømåking etc. kan trekkes fra, dersom det kan sannsynliggjøres at dette er utgifter som ikke ville påløpt dersom vedkommende ikke var syk eller hadde nedsatt funksjonsevne.

  Også utgifter på grunn av unormalt stor klesslitasje, utskifting av sengetøy, tepper osv, kan helt eller delvis være en sykdomskostnad som kan gi rett til særfradrag dersom utgiften ikke er kompensert med grunnstønad.

  Og dersom vedkommende har betalt høyere forsikringspremie på grunn av kronisk sykdom etc., er dette eksempel på en sykdomskostnad som kan gi rett til særfradrag.

  10.6.3 Eksempler på kostnader som ikke gir rett til fradrag

  Regelen er at særfradrag bare blir aktuelt for de utgiftene som ikke dekkes av andre ytelser, for eksempel gjennom grunnstønad og/eller hjelpestønad etter folketrygdloven. Men dersom andre offentlige ytelser bare dekker utgiftene delvis, kan det være aktuelt å kreve særfradrag for det overskytende.

  Når det gjelder påkostninger og for eksempel ombygging/tilpasning av bolig, vil det til vanlig ikke være fradragsrett for kostnader som høyner boligens salgsverdi. Kan det sannsynliggjøres at påkostningene bare er gjort på grunn av sykdom – og ikke som ledd i vanlig vedlikehold av boligen – kan de likevel gi rett til fradrag.

  Utgifter til bilhold regnes i utgangspunktet som kostnader som er uavhengig av sykdommen eller den nedsatte funksjonsevnen. Men det stiller seg annerledes dersom det dreier seg om en bil skattyteren er avhengig av på grunn av sykdommen, og som er spesialtilpasset til ham eller henne. Utgifter som ikke dekkes av grunnstønad til drift av bilen vil da kunne gi grunnlag for særfradraget. Også kjøring i vanlig bil vil kunne godkjennes, for eksempel kjøring til behandling etc. Fradragssatsen på kr 1,50 (inntektsåret 2009) for reise mellom hjem og arbeidssted vil da kunne nyttes.

  10.6.4 Særfradragets størrelse

  Når godkjente kostnader overstiger kr 9 180, settes fradraget til de faktiske kostnadene. Det er ikke øvre begrensninger i beløpet som kan trekkes fra.

  Minimumsgrensen på kr 9180 gjelder ikke dersom det dreier seg om tilsynsutgifter til et barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

  10.6.5 Saksbehandlingen

  Skattyteren må selv sette fram krav om særfradrag for store sykdomsutgifter. Skattekontoret skal veilede personer som har spørsmål i forbindelse med særfradragene. Men ved skattekontoret finnes det ikke medisinsk kompetanse, og en kan derfor ikke vente at saksbehandleren på skattekontoret skal ”forstå” de helseproblemene den enkelte har. Skattekontoret bruker legeerklæringer og annen dokumentasjon, samt ”Lignings-ABC” som veileder i disse sakene. Lignings-ABC ligger på nettstedet www.skatteetaten.no, og kan også kjøpes i bokhandelen.

  Skattekontoret skal selv avgjøre krav om særfradrag, men kontoret kan forelegge visse spørsmål for fylkesmannen til avgjørelse først:

  Fylkesmannen kan for det første ta stilling til om den behandlingen det kreves særfradrag for, er foretatt utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen.
  Hvis svaret på dette spørsmålet er ja, skal fylkesmannen uttale seg om hvorvidt den samme behandlingen ville vært tilgjengelig innenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen.

  Hvis behandlingen ikke er tilgjengelig innenfor norsk offentlig helse- og sosialtjeneste, skal fylkesmannen deretter uttale seg om den be- handlingen en har oppsøkt er faglig forsvarlig.

  Sagt på en annen måte; skattefradrag for usedvanlig store sykdomsutgifter kan altså gis til skattytere som har fått behandling fra et behandlingssted utenom norsk offentlig helse- og sosialtjeneste (for eksempel privat behandler eller behandlingssted uten driftsavtale med regionalt helseforetak). Vilkåret er at den samme behandlingen ikke ville vært tilgjengelig innenfor norsk offentlig helse- og sosialvesen. Det er dessuten et krav at det tilbudet en har oppsøkt har vært faglig forsvarlig.

  Dersom skattekontoret avslår kravet om særfradrag, og de spørsmålene som er nevnt ovenfor ikke har vært forelagt fylkesmannen, kan skattyteren i klagerunden kreve at fylkesmannen avgjør disse spørsmålene.

  ***


  Særfradrag for store sykdomsutgifter. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe 2010 (pdf)


  Les også: Særfradrag på selvangivelse
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 2. #2
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Standard Sv: Særfradrag ved skatteligningen

  Dersom skattekontoret avslår kravet om særfradrag, og de spørsmålene som er nevnt ovenfor ikke har vært forelagt fylkesmannen, kan skattyteren i klagerunden kreve at fylkesmannen avgjør disse spørsmålene.
  "Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgåver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag frå fleire departement.

  Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag fra flere departement."


  Finn Fylkesmannen din her...


  Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til medisiner på hvit resept gjennom bidragsordningen (HELFO).
  Les mer her...
  Sist endret av Mod; 25-09-11 kl 11:40
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 3. #3
  Medlem siden
  Jan 2009
  Sted
  Norge
  Alder
  51
  Meldinger
  1,051

  Standard Særfradrag ved skatteligningen

  I fjor fikk jeg avslag på særfradrag for store sykdomsutgifter (skatteåret 2010). Begrunnelsen var at det offentlige hadde et behandlingstilbud for min sykdom/svakhet. Derfor ble det nei fra Skatteetaten. Jeg hadde skrevet i søknaden at jeg hadde hypothyreose og binyretretthet.

  Jeg klagde på avslaget og begrunnet klagen med at det offentlige ikke hadde et slikt behandlingstilbud. Jeg argumenterte for at binyretretthet (ikke addisons) ikke diagnostisiseres av det offentlige helsevesenet, og at behandling av binyrer er en vesentlig komponent i behandlingen av hypothyreose. Sammen med kosthold/diett etc. Som dokumentasjon la jeg ved kopi av journal fra behandling hos fastlege og endokrinolog i årene i forkant. Jeg hadde sluttet hos den private legen som behandlet meg i skatteåret 2010, men jeg hadde jeg holdt litt kontakt han, så jeg kontaktet han igjen og fikk han til skrive en legeerklæring (der jeg nevnte hva som var viktig å få med, og som handlet mye om behandling av binyrer).

  Klagen gikk igjennom i januar i år. Jeg var lei av hele skatteetaten og det offentlige på den tiden, så jeg har ikke innhentet begrunnelse. Du får nemlig ingen begrunnelse, du får bare tilsendt ny likning. De anså tydeligvis at inngangsvilårene var oppfylt, men hadde kun godkjent deler av utgiftene. Så det jeg faktisk satt igjen med i skattefradrag var veldig lite. Jeg kunne selvsagt ha klaget på nytt, men da var jeg lei (det var ikke bare særfradrag som jeg klagde over, det var gjort store feil mht innberetning fra NAV som førte til et enormt skattekrav. Brukte mye energi på skatteetaten og NAV i fjor). Jeg skal sørge for å få innhentet begrunnelse slik at jeg vet hva de har godkjent og hva de ikke har godkjent. Hvis jeg skal tippe, har de ikke godkjent utgifter til fordyret kosthold mm. Men som sagt, det vet jeg ikke prdd. Klagen på særfradrag behandles av Fylkesmannen, ikke skatteetaten.

  Så oppfordringen er: Søk særfradrag, men vær nøye med begrunnelse og dokumentasjon. Lykke til!

Lignende tråder

 1. Særfradrag på selvangivelse
  Av hias i forumet Kostnader ved sykdom / sygdomsutgifter
  Svar: 6
  Siste melding: 25-03-12, 09:44
 2. Særfradrag for store sykdomsutgifter Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe
  Av Admin i forumet Sykdomsutgifter, arbeid, trygd, NAV, sosialhjelp etc.
  Svar: 1
  Siste melding: 25-09-11, 10:32
 3. 10.6 Særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom
  Av Admin i forumet Sykdomsutgifter, arbeid, trygd, NAV, sosialhjelp etc.
  Svar: 1
  Siste melding: 25-09-11, 10:32

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn