Finansiering og oppgavefordeling i helsetjenesten

Det innsatsstyrte finansieringssystemet må gjøre det mer lønnsomt å behandle kompliserte og sammensatte problemer i andrelinjen, og mindre lønnsomt å behandle førstelinjeoppgaver. Det er et paradoks at helseforetakene synes å være opptatt av å flytte kompliserte oppgaver ut av spesialisthelsetjenesten og over i primærhelsetjenesten, mens man beholder enkle pasientkontroller.

Kontroller og opplæring av for eksempel pasienter med hypertensjon (høyt blodtrykk), hypothyreose (lavt stoffskifte), diabetes mellitus (sukkersyke), hjertesvikt, osteoporose (benskjørhet) og astma hører hjemme på fastlegekontorene.

Den innsatsstyrte finansieringen av første- og andrelinjen må innrettes slik at spesialisthelsetjenesten ikke forstoppes av førstelinjeoppgaver, men konsentrerer sin aktivitet om de spesialistoppgavene de skal løse for førstelinjen.
Kilde: Legeforeningen.no