Viser søkeresultater 1 til 2 av 2
 1. #1
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Standard Informasjon til leger om LDN behandling
  Informasjon til leger om LDN behandling

  Denne brosjyren er utviklet av nettstedet www.ldn.no . Oppdatert 20/07-2012

  Low Dose Naltrexone (LDN) er en lite kjent behandling i Norge av autoimmune sykdommer generelt og MS spesielt. I tillegg er LDN benyttet mot HIV/AIDS og enkelte former for kreft. Behandlingen er basert på tradisjonell skolemedisin og utviklet av Dr. Bihari, nevrolog og indremedisiner, New York, USA, på midten av 80-tallet. Siden er behandlingen tatt i bruk i England av Dr Bob Lawrence. Orienteringen under er basert på informasjon fra Dr Bihari, Dr. Bob Lawrence, Stanford University, Pennsylvania state University og noen andre kilder. Se kilder for mer informasjon og kontaktinfo. Ytterligere informasjon finnes på www.ldn.no.


  Naltrexon

  Virkestoffet i LDN er Naltrexon. Dette er en opiat antagonist. Naltrexon ble første gang godkjent av FDA(Food and Drug Administration, U.S.A) i 1984 og er godkjent for bruk i Norge. Naltrexon leveres i legemiddelet Naltrexon Vitaflo i forpakning på 28 tabletter á 50mg. Naltrexon er klassifisert som et «C» preparat. En tablett tilsvarer ca 11 dagsdoser LDN


  Virkningsmekanismene

  LDN blokkerer opiat reseptorene(venstrevendte del av naltrexonmolekylet) i hjernen i 3-4 timer i den perioden hvor kroppens endorfin produksjon er størst. Dette gjør at kroppen lures til å tro at det er mangel på endorfin og metenkephalin. Resultatet blir en økt produksjon og dermed et forhøyet nivå av endorfin og metenkephalin. Det er viktig å merke seg at hos pasienter med autoimmune sykdommer og eldre mennesker er endorfinnivået hos pasientene lavere enn hos normalbefolkningen (se kilder).


  Immunstabiliserende

  Endorfiner spiller en vesentlig rolle i regulering/modulering av immunforsvaret, og et økt endorfinnivå vil derfor bidra til å stimulere(økt produksjon av T celler) og stabilisere immunforsvaret (gjenoppretter naturlig balanse mellom de forskjellige typer T celler). Et riktig balansert immunforsvar er vesentlig for å hindre de ødeleggende inflammatoriske prosessene som oppstår ved forskjellige autoimmune sykdommer.


  Anti inflammatorisk

  I forbindelse med studie på LDN og fibromyalgi i 2010 ved Stanford University, School of medicine, fant man at Naltrexon (høyrevendte delen av Naltrexonmolekylet) har en antiinflammatorisk virkning. Dette funnet gjør at LDN har to aktive virkningsmekanismer mot autoimmune sykdommer.


  Studier

  Primo 2005 lanserte Dr. Yash Agrawal, M.D., Ph.D., University of Iowa en hypotese som beskriver hvordan LDN kan hindre død av myelinproduserende hjerneceller.

  Det er ikke sluttført større kliniske studier på LDN. Det er flere mindre studier på MS, Crohns, Fibromyalgi, HIV/AIDS. Resultatene av disse studiene legges fortløpende ut på www.ldn.no. Behandlingen må derfor ansees som eksperimentell inntil store kliniske studier foreligger.

  Forstudier og mindre studier er derimot svært lovende i forhold til å dokumentere effekt.

  I 2008 ble en mindre studie på LDN og MS fra Italia publisert. Den dokumenterer at LDN er en sikker og godt tolerert behandling av PPMS og kan ha positiv effekt på symptomer som spastisitet, smerte, fatigue, depresjon og livskvalitet.

  Videre dokumenterer studien at LDN hever endorfinnivået i kroppen.

  I Mai 2006 ble det publisert en mindre studie på LDN og Crohns sykdom som konkluderer med følgende: LDN gir en alternativ, sikker, effektiv og økonomisk gunstig behandling av aktiv Crohn’s sykdom. Denne er senere fulgt opp av en nyere og større studie som stadfester tidligere funn. (se oppdatert informasjon på www.ldn.no).

  De anekdotiske «bevisene» er derimot overveldende. Et søk på google på «low dose naltrexone» gir et resultat på over 466.000 sider og dette er bare de engelskspråklige sidene. Det er tusenvis av MS pasienter som har benyttet behandlingen og erfaringene er svært gode. Nærmere 900 MS pasienter har rapportert sine erfaringer i 3 forskjellige spørreundersøkelser. Det er lang og bred klinisk erfaring ved bruk av LDN mot MS. LDN har vært benyttet mot MS i 26 år og det er flere tusen pasienter som benytter denne behandlingen hver dag. I Norge er det begynt å bli noe erfaring med bruk av LDN i forhold til følgende diagnoser:


  Sykdommer

  MS

  Ulcerøs colitt

  Bechterews sykdom

  Fibromyalgi

  Kols

  ME/CFS

  Promm(proximal myoton myopati)

  Leddgikt

  Parkinson

  Lettere smertebehandling

  Sarkoidose

  LDN har vært i bruk i Norge i siden 2004. Så langt er erfaringene gode og lovende.


  Toksitet

  Toksitet i forhold til Naltrexon er godt kjent og dokumentert. Ved studier er det funnet fare for reversible leverskader ved en dose på 200-300mg om dagen. Dette er nesten 100 ganger så stor dose som benyttes i LDN behandlingen. Behandlingen sees derfor på som helt uproblematisk i forhold til toksitet.


  Dosering

  Nedenstående angivelser er angitt som døgndose. Medikamentet inntas en gang pr. døgn , se under (tidspunkt). LDN benyttes oftest i en dose fra 1,5mg til 4,5 mg. 4,5 mg har vist seg som den mest effektive dosen og hvis pasienten kan stå på denne er det å foretrekke.

  Oppstart:
  Det mest vanlige er å starte med 3mg i 2-4 uker for så å øke til 4,5 mg. For MS kan en start dose på 1,5 mg være det beste for å minimalisere eventuelle bivirkninger senere i behandlingen(økes så til 3mg etter 2-4 uker osv.) Hvis pasienten merker ubehag, og det er mistanke om at dosen kan være for høy er det bare å gå tilbake til en mindre dose og stå på den en periode før en igjen prøver å øke opp mot 4,5 mg. I enkelte tilfeller har det vist seg at 4,5 mg er for mye og da bør pasienten få en dose som er så nær opptil 4,5 mg som mulig, men hvor pasienten føler seg vel.

  Pga den anti inflammatoriske effekt av Naltrexon gjøres det nå forsøk i England med å administrer LDN to ganger i døgnet med 12 timer mellomrom.

  I enkeltstående tilfeller har 6 mg vist seg hensiktsmessig. Det har ingen hensikt å øke dosen over det som her er angitt, grunnet LDN sin virkemåte. En for sterkt eller svak dose vil ikke gi ønsket effekt. Økes dosen over 6 mg vil virkningen reduseres eller utebli. I avsnittet «Bestilling/Tilvirkning» finnes en beskrivelse på hvordan riktig dose kan bestilles/tilberedes.


  Tidspunkt

  LDN skal primært inntas mellom kl 2100 og kl 0300. Dette har sammenheng med kroppens endorfinproduksjonssyklus. Det har vist seg at inntak i det angitte tidsrommet gir den mest optimale endorfinproduksjon. Personer som arbeider på natten skal også innta LDN i dette tidsrommet.


  Bivirkninger

  Det er svært lite bivirkninger rapportert ved bruk av LDN. De mest vanlige er dog søvnvansker og «rare» drømmer. Dette er bivirkninger som normalt forsvinner etter en tids bruk. Ved MS og døgndose 4,5 mg kan det hos enkelte være noe problemer med spastisitet, særlig hos menn. Spastisiteten kan reduseres ved å senke dosen til f.eks. 3 mg


  Symptomforbedringer

  I den første perioden etter oppstart kan sykdomssymptomene øke noe i intensitet, men vil normalt avta igjen i løpet av 5-7 dager. I enkeltstående tilfeller har dette vedvart lenger.

  Ca. 2/3 av MS pasienter som benytter LDN vil erfaringsvis oppleve symptomforbedringer etter en tids bruk. De mest vanlige forbedringene er:

  - reduserte spasmer

  - redusert fatigue og bedre kognisjon

  - bedre kontroll over blæren

  - bedre varmetoleranse

  - mindre nummenhet

  - bedre mobilitet og styrke

  - bedre søvn og mindre smerte

  - bedret seksuell funksjon

  For andre diagnoser vil det på samme måte kunne oppleves stopp/reduksjon i sykdomprogresjonen og reduserte symptomer.


  Andre legemidler

  LDN skal ikke gis til personer som benytter Morfin, Tramadol, Kodein eller liknende preparater.


  Forsiktighet

  Naltrexon kan forårsake reversible leverskader ved svært høye doser (200-300mg). Selv om LDN tas i en dose på 1,5-4,5 mg og derfor regnes som ufarlig vil det likevel være tilrådelig å sjekke at pasienten har normal lever- og nyrefunksjon før LDN behandling startes.

  Preliminære resultater fra en Italiensk klinisk studie på LDN hos PPMS pasienter omtaler forhøyede leververdier som en av noen få bivirkningene som ble observert. Det er viktig å merke seg at disse var av forbigående art. Det kan altså forventes at enkelte pasienter får forhøyede leververdier, men at disse går tilbake igjen etter en periode.

  Vi har registrert to tilfeller av forhøyede leververdier i Norge hos to pasiener som brukte LDN. Om årsaken er LDN er ikke klarlagt. Det er ikke registrert forhøyede leververdier hos andre LDN brukere i Norge.

  LDN bør inntil videre ikke benyttes under graviditet.


  Foreskriving

  LDN foreskrives til behandling av alle nevnte sykdommer av nevrologer og leger i USA og Europa. I Norge er det flere leger, nevrologer og spesialister som foreskriver medikamentet mot mer enn 9 ulike lidelser. Det er helt lovlig i Norge og relativt vanlig å foreskrive et medikament utviklet og godkjent for en diagnose til behandling av en annen lidelse.


  Langtidsvirkning

  Det er klinisk erfaring med LDN fra 1985. Det er ikke rapportert om noen uheldige langtidsvirkninger fra leger som har benyttet LDN på sine pasienter gjennom flere år. I Norge har pasienter benyttet LDN i 8 år.


  Erfaringer

  I Norge er det høsten 2008 ca 400 pasienter som benytter LDN mot ulike autoimmune lidelse, hovedsaklig MS. Av disse pasientene viser vår erfaring at over 90% har gode eller svært gode resultater av behandlingen. Vi er kjent med 7 pasienter som har sluttet av ulike årsaker:

  2 pasienter pga forhøyede leververdier (det er ikke fastslått at LDN er den direkte årsaken og det er ikke registrert forhøyede leververdier hos andre LDN brukere i Norge)

  1 pasient pga vedvarende søvnprobemer

  1 pasienter pga fordøyelses problemer (sannsynlig laktose intoleranse)

  2 pasienter pga MS attakk. Pasientene er ikke garantert å være fri for attakker når de benytter LDN, derimot er attakkene erfaringsvis sjeldnere og lettere når pasienten benytter LDN. MS attakker forekommer også ved tradisjonell MS behandling.

  1 pasient pga lett migrene og spastisitet (det er heller ikke her fastslått at LDN er den direkte årsaken)


  Bestilling/Tilvirkning

  Det er tre måter å anskaffe LDN:

  1) Den enkleste måte er å kjøpe ferdige LDN tabletter fra eget apotek. Husk å oppgi til apoteket at tablettene må bestilles fra:

  Kragerø Tablettproduksjon A/S
  Boks 202,
  3791 Kragerø
  Telefon: 40 00 21 55
  Telefaks: 35 98 69 30

  eller send/faks resept direkte til:

  Kragerø Apotek
  Postboks 64
  3791 KRAGERØ
  Telefon: 35 98 68 88
  Telefaks: 35 98 68 70

  Resepten skal lyde på:

  NALTREXON 3 mg tabletter
  Pakningsstørrelse: 100 tabletter

  Disse tablettene er på 3 mg og kan deles i to. Dette gjør at det er lett å dosere både 1,5 mg, 3 mg og 4,5 mg Naltrexon.

  2) En enkel, men noe dyr måte, er å få et apotek som har adekvat utstyr til det å lage tabletter på f.eks 3mg. Det er viktig at det benyttes en «quick release filler» slik at hele dosen aktiveres umiddelbart. Lactose er en slik filler, men det er enkelte som kan reagere allergiske på Lactose så det må det tas hensyn til.

  3) Den tredje måten, som også er den rimeligste, er å benytte vannbasert LDN. Dette gjøres av pasienten selv og her benyttes 50 mg Naltrexon Vitaflo tabletter. Fremgangsmåten er som følger:

  Bland en knust Naltrexon Vitaflo tablett i 100ml destillert/kokt vann i f.eks. et medisinglass. Rist godt. Bruk en passende sprøyte til å måle opp riktig dose:

  3 ml = 1,5 mg naltrexon

  6 ml = 3 mg naltrexon

  9 ml = 4,5 mg naltrexon

  Blandingen drikkes eventuelt sammen med f.eks. litt saft/juice.


  Diagnoser


  Kreftformer: Andre sykdommer:
  Benmarg (Multiple Myeloma) ALS
  Bukspyttkjertel Alzheimer
  Brystkreft Bekterews sykdom*
  Eggstokk Behcet
  Hjernesvulst (Glioblastom) Crohns sykdom*
  Lever Cøliaki
  Livmor Emfysem (KOLS)
  Lunge (ikke småcellet) Fibromyalgi*
  Lymfatisk leukemi HIV/AIDS
  Lymfekreft (Hodgkin og Non-Hodgkin) Irritabel tarmsyndrom (IBS)
  Nevroendokrin (Carcinoid) Kronisk tretthetssyndrom (ME)
  Nyre (Renal Cell Carcinoma) Multippel Sklerode (MS)*
  Ondartet pigmentsvulst Parkinson*
  Ondartet nervevevsvulst (Neuroblastoma) Pemfigoid
  Prostata (ubehandlet) Primær lateral sklerose (PLS)
  Strupe Psoriasis
  Tykktarm & endetarm Revmatisk leddgikt
  Sarkoidose
  Systemisk Lupus (SLE)*
  Ulcerøs colitt*
  Wegeners Granulomatose

  * LDN er prøvd i Norge på diagnoser med understrek


  Kilder

  Dr. Bernard Bihari, M.D. (nevrologi, indremedisin og psykiatri)

  Hans CV finnes her: http://www.lowdosenaltrexone.org/bbihari_cv.htm

  Hans hjemmesside: http://www.lowdosenaltrexone.org/

  Kontoret hans i New York er åpen for kontakt med leger ved spørsmål(husk tidsforskjell). Telefonnummeret er: +0 212 929 419 6. Lowdosenaltrexone.org kan kontaktes via epost email@lowdosenaltrexone.org

  Dr. Yash Agrawal, M.D., Ph.D., Department of Pathology, University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine, Iowa City 52242, USA. (e-mail: yashpal-agrawal@uiowa.edu, FAX: 319-339-7148)

  Hypotese: Low dose naltrexone therapy in multiple sclerosis. Hele hypotesen finnes i full tekst på www.ldn.no under seksjon «annen forskning».

  Dr. Maira Gironi M.D., Ph.D University Statale, Milano

  Studie: ß endorphin concentrations in PBMC of patients with different clinical phenotypes of multiple sclerosis. Studien er publisert her: http://jnnp.bmjjournals.com/cgi/cont...tract/74/4/495

  Her er en studie som viser at pasienter med autoimmune lidelser har en prematur aldring av immunforsvaret. Pasienter med Reumatisme og MS er undersøkt. Studien er publisert her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...=pubmed_docsum

  Dr M R Lawrence, Dietary Research Limited, 10 Heol Gerrig, Treboeth, Swansea, West Glam SA5 9BP. UK. Tel: 01792 – 417514.

  Informasjon om LDN publisert hos The Multiple Sclerosis Resource Centre (MSRC), England: http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuse...TOKEN=86908330

  LDN research thrust er lokalisert i England. Nettstedet inneholder en spørreundersøkelse som besvart av 500 MS pasienter. De arbeider med å finansiere en kliniske studien som planlegges i England sommeren 2006: http://www.ldnresearchtrust.org/

  Intervju med Dr. Yash Agrawal, M.D., Ph.D om bakgrunnen for- og hypotesen han har skrevet om LDN: http://www.bostoncure.org:8080/node/1581


  Nyttige linker

  LDNers.org inneholder flere spørreundersøkelser som er besvart av flere hundre MS pasienter. De arbeider for å finansiere en klinisk studie i USA: http://www.ldners.org/

  Norske sider om LDN. Inneholder informasjon, forskning og noe erfaringer: http://www.ldn.no


  Annet vitenskapelig materialet

  1. LowDoseNaltrexone.org
  2. Good, P., 2006.Low dose naltrexone for multiple sclerosis and autism, does its benefit reveal acommon cause?, Medical Hypotesis, 3: 671-672.
  3. Agward, Y. and A. Lucille, 2005. Low dose naltrexone therapy in multiple sclerosis, Medical Hypotesis, 64 (4): 721-724.
  4. Honar, H., K. Riazi, H. Homayon and H. Sadeghipour, 2004. Ultra low dose naltrexone potentiates the anti convulsant effect of low dose morphine on clonic seizures, Neuroscience, 3 (129): 733-742.
  5. Revital, K., E. Timny and R. Grenshpon, 2003. Low dose naltrexone for the treatment of irritable bowel syndrome. The Am. J. Gastroenterol., 98 (9): s268.
  6. Makman, M., 1994. Morphine receptors in immunocytes and neurons, Adv. Neuroimmunol., 4: 69-82.
  7. Roys, Loh H., 1996. Effects of opioids on the immune system. Neurochem Res., 21: 1375-1386.
  8. Bouvard MP, et al. 1995. Low dose naltrexone effects on plasma chemistries and clinical symptoms in autism: A double blind, placebo-controlled study, psychiatry Res., 58 (3):191-201.
  9. Janssen SA, Arntz A, 1996. Anxiety and pain: Attentional and endorphinergic influences, Pain, 66 (2-3): 145-150.
  10. Mannelli P, Gottheil E, Peoples JF, Oropeza VC, Van Bockstaele EJ., 2004. Chronic very low dose naltrexone administration attenuates opioid withdrawal expression, Biological Psychiatry, 56 (4): 261-268.
  11. Ian, S.Z., J. Patricia and Maclaughlin, 1987. Endogenous opioid systems regulate cell proliferation in the developing rat brain. Brain Res., 412 (1): 68-72.
  12. Arntz A, Merckelbach H, de Jong P., 1993. Opioid antagonist effects behavioral effects of exposure in vivo. J. Consul. Clin. Psychol., 61 (5): 865-70.
  13. Roys, Loh H., 1996. Effects of opioids on the immune system. Neurochem Res., 21:1375-1386.
  14. Vanderah, T. and L. Burns, 2004. Ultra low dose naltrexone plus morphine blocks thermal hyperalgesia and attenuates mechanical hypersensitivity in a neuropathic pain model, Pain, 5 (3): s59.
  15. Rockville, Shekelle P., 2003. Best case series for the use of immune-agumentation therapy and naltrexone for the treatment of cancer, Summary Evidence Report, Evidence Report/Technology Assessment: AHRQ Publication. NO3-EO29 April
  16. Cantilena, Jr., C. Wright and C. Miller, 2004. Effects of low dose naltrexone on analgesia produced by hydrocodone. Clinical Pharmacol. Therapeutics, 75 (2): 71.


  © Copyright Denne brosjyren er utviklet av nettstedet www.ldn.no. Den er skrevet basert på informasjon gitt av Dr Bihari og Dr. Lawrence samt en rekke forskere og resultater fra ulike kliniske studier. Brosjyren kan fritt kopieres og spres gitt at denne copyright tekst også vises.
  Vedlagte filer Vedlagte filer
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 2. #2
  Medlem siden
  May 2011
  Sted
  Nord Troms
  Alder
  69
  Meldinger
  1,111

  Standard Sv: Informasjon til leger om LDN behandling

  Nå har jeg NETTOPP fått påvist Ulcerøs kolitt, og har altså lurt på om dette kan ha sammenheng med hypothyreose?
  I tillegg har jeg ubalanse og mangler på B-vitaminer, E-vitamin, zink, magnesium, kalsium og har høy binyreaktivitet

Lignende tråder

 1. Overbevise legen? Ta med informasjon!
  Av Vigdis i forumet Lavt stoffskifte
  Svar: 8
  Siste melding: 08-07-12, 13:32
 2. Informasjon
  Av tore i forumet Om forumet generelt
  Svar: 17
  Siste melding: 28-03-10, 14:34
 3. Informasjon til legetimen
  Av Vigdis i forumet Hos legen
  Svar: 6
  Siste melding: 04-03-10, 13:10
 4. Trenger informasjon...
  Av Therese i forumet Hashimoto's thyroiditt (anti-TPO)
  Svar: 4
  Siste melding: 02-05-05, 18:07

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn