Lege-pasient-forholdet ved funksjonelle lidelser

"Lege-pasient-forholdet ved ”funksjonelle lidelser” er ofte problematisk. Den strengt biomedisinske modellen kommer til kort på to forskjellige måter. For det første fordi den ikke inkorporerer psykososiale faktorer i modellen, og for det andre fordi den i liten grad ser på kroppen som subjekt og bærer av mening. Ved ”funksjonelle lidelser” bør vi søke en helhetsforståelse med hensyn til plagenes årsak og fremtredelsesformer (biopsykososial modell). Pasientens plager bør sees som symptomer fra et biologisk perspektiv så vel som bærere av mening (fenomenologisk perspektiv). På den måten blir pasientens subjektive erfaringer, opplevelser, kjønn, kulturelle og sosiale situasjon medisinsk gyldig informasjon på lik linje med biologisk forankrede parametere.

I artikkelen beskriver vi hvordan en biopsykososial og en fenomenologisk forståelse av symptomene kan endre kommunikasjonen mellom lege og pasient, og omtaler noen metoder for hvordan legen kan møte pasienter med ”funksjonelle lidelser.”
Les mer... Tidsskriftet.no